Algemene voorwaarden Garden Center T (gekend onder haar commerciële naam Guardex)

Artikel 1: Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en diensten van BV Gardencenter T, (hierna gekend onder haar commerciële naam: Guardex) te 3600 Genk, Vaartstraat 18, ondernemingsnummer BE 0436 472 086 en op alle overeenkomsten tussen Guardex en de wederpartij (hierna: klant) en ook op alle daaruit voortvloeiende wederzijdse verbintenissen. Deze algemene voorwaarden worden door Guardex ter kennis gebracht van de klant waardoor de klant de mogelijkheid heeft om er effectief kennis van te nemen en deze algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard. Alle andere voorwaarden, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door Guardex aanvaard en bevestigd. 

Artikel 2: Offerte – bestelling – bevestiging – overeenkomst 

De offertes van Guardex worden opgesteld ten aanzien van de klant persoonlijk en daardoor kunnen de offertes van Guardex niet worden overgedragen aan derden en niet worden gebruikt door derden. Enkel de offertes die werden opgesteld en ondertekend door het bevoegde orgaan van Guardex zijn geldig en blijven vanaf de ondertekening 1 (één) maand geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. 

Voor offertes en bestellingen met een factuurbedrag lager dan 25 euro, wordt bijkomend 12,50 euro excl. BTW administratiekosten aangerekend aan de klant. Bij administratieve wijzigingen na bevestiging van de bestelling door de klant zullen administratiekosten aangerekend worden aan de klant. 

Klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste facturatiegegevens bij bevestiging van de bestelling. Voor het wijzigen van de facturatiegegevens na bevestigen van de bestelling, wordt bijkomend 30 euro excl. BTW administratiekosten aangerekend aan de klant 

De overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat Guardex de bestelling schriftelijk bevestigt of uitvoert. De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, tenzij hieromtrent tussen Guardex en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen, dit om aan beide partijen meer rechtszekerheid te bieden en om mogelijke discussies over het wijzigen van de overeenkomst te vermijden. 


Artikel 3: Geen annulering door de klant 

Indien Guardex de bestelling schriftelijk bevestigde of uitvoert, kan de bestelling niet geannuleerd worden door de klant. 

In geval van annulering van de bestelling door de klant moet de klant, zelfs indien nog geen voorschot werd betaald of er nog geen begin van uitvoering was, een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs betalen aan Guardex. 

Maatwerk en niet-voorraad-artikelen kunnen niet geannuleerd worden na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Guardex. De klant moet, als forfaitaire schadevergoeding, de volledige som van de overeengekomen prijs betalen aan Guardex. 

In geval van verwikkelingen of problemen in de productie, bij de fabrikant, bij leveranciers, of bij Guardex door gebrek aan grondstoffen of door welke andere oorzaak ook, behoudt Guardex zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige compensatie of schadevergoeding aan de klant. 


Artikel 4: Leveringstermijn 

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en indicatie vermeld en binden Guardex niet. Bij overschrijding van de vermelde leveringstermijn kan geen enkele vorm van compensatie, noch schadevergoeding, noch de ontbinding van de overeenkomst, noch de opschorting van prestaties worden gevorderd door de klant. Indien een levering niet kan gebeuren door een reden of redenen waarvan de oorzaak bij de klant ligt, dan moeten de bijkomende vergoedingen voor transportkosten van rechtswege door de klant worden betaald. 


Artikel 5: Levering – transport – waarborg 

De goederen worden door Guardex gereed gezet te 3600 Genk, Vaartstraat 18, tenzij anders vermeld in de offerte, voor afhaling door de klant. 

Guardex is in geen enkel geval aansprakelijk bij het laden en/of de eventuele overlading van voertuigen en aanhangwagens van klanten of leveranciers. 

Het transport gebeurt steeds op kosten en op risico van de klant, zelfs indien het transport door Guardex wordt uitgevoerd. 

Bij levering van de goederen worden deze steeds afgezet naast de openbare weg, die vlot toegankelijk moet zijn voor een vrachtwagen. 

Bepaalde goederen worden geleverd in waarborg-verpakkingsmateriaal waarvoor een waarborg (statiegeld) wordt aangerekend. Dit herbruikbaar verpakkingsmateriaal wordt steeds aangerekend overeenkomstig het gebruikte materiaal en moet samen met de goederen betaald worden. Op dit herbruikbaar verpakkingsmateriaal wordt geen BTW gerekend. De waarborg (statiegeld) wordt slechts terugbetaald wanneer het herbruikbaar verpakkingsmateriaal (leeggoed), in goede staat en herbruikbaar, door de klant wordt terugbezorgd en na controle en aanvaarding door Guardex. 


Artikel 6: Klachten 

De klant dient op het ogenblik van de levering of de afhaling de goederen onmiddellijk te controleren. De niet-conformiteit van de levering of de afhaling en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 24 uur na de levering of de afhaling per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Guardex. Guardex heeft het recht om de klacht als onontvankelijk te beschouwen. 

Klachten wegens niet zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk en worden enkel onderzocht op voorwaarde dat de goederen nog niet in gebruik zijn genomen door de klant. Indien de klacht tijdig, ontvankelijk en gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Guardex beperkt zijn tot de kosteloze herstelling of vervanging van de gebrekkige onderdelen of goederen. 


Artikel 7: Ongebruikte goederen – geen terugname 

Goederen worden niet teruggenomen. 

Bepaalde voorraadgoederen kunnen uitzonderlijk teruggenomen worden onder voorbehoud van visuele controle en aanvaarding van de terugname door Guardex. De klant is, op eigen kosten en op eigen risico, verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de ongebruikte goederen in de originele staat en in de originele verpakking. Na ontvangst, controle en akkoord van terugname door Guardex, zal maximaal 50% van het aankoopbedrag terugbetaald worden aan de klant. 

Volgende goederen worden nooit teruggenomen (niet-limitatief): 

Maatwerk-producten, die geproduceerd werden op vraag van en volgens specificaties van de klant, worden niet teruggenomen. 

Niet-voorraad-artikelen die speciaal op vraag van de klant werden aangekocht en besteld, worden niet teruggenomen. 

Betonartikelen en palen worden niet teruggenomen. 


Artikel 8: Prijzen 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, netto contant, zonder korting en exclusief BTW. Vermelde prijzen zijn ook steeds per eenheid, verpakking, per soort product aangegeven. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten. Transportkosten en alle eventuele andere kosten worden apart en bijkomend aangerekend op basis van de levering van goederen en diensten en, indien daarin opgenomen en tenzij anders vermeld in de offerte, volgens de prijslijsten van Guardex. 

Elke verhoging van het BTW-tarief, of van een andere belasting of heffing van welke aard ook, tussen de bestelling en de levering of uitvoering, moet door de klant betaald worden. 

De prijzen van Guardex zijn afhankelijk van fluctuaties in de grondstofprijzen, verpakkingsprijzen, transportprijzen, energieprijzen en andere kosten. Bij stijgingen in één of meer van de bovenvermelde prijzen, behoudt Guardex zich het recht voor om het deel van de prijs dat deze bovenvermelde kosten vertegenwoordigt, te verhogen met het percentage waarmee de bovenvermelde kosten zijn gestegen. 


Artikel 9: Facturen en betaling 

Guardex. heeft steeds het recht om te eisen dat goederen en diensten vooraf betaald worden. 

Alle facturen zijn, tenzij anders vermeld in de offerte en behoudens afwijkend schriftelijk akkoord, betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. 

Alle facturen moeten betaald worden op de bankrekening of bij Guardex. 

Alle eventuele BTW, taksen, belastingen of andere heffingen moeten door de klant betaald worden aan Guardex. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met verwijlinteresten aan 1% per maand op het verschuldigde factuurbedrag. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege 

en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag met een forfaitaire schadevergoeding van 10% verhoogd worden. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn heeft Guardex steeds het recht om de levering van goederen of diensten op te schorten met behoud van alle rechten en zonder enige compensatie of schadevergoeding aan de klant. 

Protest tegen de factuur moet per aangetekend schrijven gebeuren binnen acht (8) dagen vanaf de factuurdatum en schorst de opeisbaarheid van de factuur niet. Een niet tijdig betwiste factuur werd aanvaard en levert tegen de klant bewijs op van de aangevoerde rechtshandeling. 

Indien de klant in gebreke blijft om tijdig te betalen, zelfs indien het voorafbetalingen of gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Guardex daarenboven gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of schadevergoeding aan de klant. 


Artikel 10: Garantie – beperkte aansprakelijkheid 

Guardex verleent garantie op het materiaal, constructie en lakwerk volgens de wettelijke en de algemene garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant. 

De garantie is niet van toepassing indien enig defect het gevolg is van onjuist gebruik, nalatigheid van de klant of normale slijtage. 

De garantieverplichting en aansprakelijkheid van Guardex is in ieder geval beperkt tot de door de klant betaalde prijs van het desbetreffende onderdeel. 

Guardex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstverlies of voor eventuele gevolgen door vertraging van de leveringen of uitvoering van diensten. 

Bij uitvoering van diensten en plaatsing van producten is de klant zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de perceelsgrens en voor het bepalen en correct aanduiden van de locatie waar de producten geplaatst moeten worden. 

Bij uitvoering van diensten en plaatsing is Guardex niet aansprakelijk voor eventuele schade aan leidingen die vooraf niet duidelijk gemarkeerd of zichtbaar gemaakt werden door de klant. Guardex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, winstverlies of voor eventuele gevolgen door schade aan leidingen. 


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde goederen blijven, ook in geval van verwerking of incorporatie, eigendom van Guardex tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen en eventuele bijkomende prestaties en kosten. Zolang Guardex volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen en mag de klant de goederen niet verkopen of bezwaren. In geval van laattijdige of wanbetaling kunnen de goederen te allen tijde worden teruggevorderd door Guardex. 


Artikel 12: Ontbinding 

Bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, bij beslag op goederen of indien de klant uitstel van betaling aanvraagt, heeft Guardex het recht om alle verdere leveringen en diensten op te schorten of stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een schriftelijke kennisgeving. De opschorting of stopzetting van leveringen en diensten en de ontbinding van de overeenkomst door Guardex kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of schadevergoeding aan de klant. 


Artikel 13: Overmacht 

Indien Guardex door overmacht niet in de mogelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren, dan heeft Guardex het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige compensatie of schadevergoeding aan de klant. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar Guardex of één van haar leveranciers, redelijkerwijs geen controle over heeft zoals: oorlog, brand, overheidsbeslissingen, epidemie, staking, stagnaties in de aanvoer of schaarste van grondstoffen of energie, verstoring van transport, telecommunicatieproblemen of andere vergelijkbare omstandigheden. 


Artikel 14: Nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar, niet-afdwingbaar 

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen Guardex en de klant, nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar of niet-afdwingbaar zou zijn, dan brengt dat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van deze algemene voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen Guardex en de klant niet in het gedrang. De partijen verbinden zich ertoe om, in voorkomend geval, te zoeken naar een bepaling die de nietige, ongeldige, niet-uitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling vervangt en die zo goed mogelijk aansluit bij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. 


Artikel 15: Geschillen 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen tussen de partijen. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren in eerste aanleg tot de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren of de vrederechter te Genk.